Zainteresirani smo za suradnju u obliku reklame, suradnje na projektima vezanima uz filmove i serije i slično. Uz to uvijek tražimo dodatnu pomoć u obliku Moderatora za našu web stranicu, a i održavanje Facebook stranice.

14 + 4 =